Referanseprosjekter

Lindås Vannverk

Anlegget ble bygget for å forsyne Lindås, Mongstad og Austrheim kommune med drikkevann fra Storavatn. Store deler av ledningsnettet ble lagt gjennom sjø og vann.

Prosjektet bestod av tre byggetrinn.

Byggetrinn 1:
Overføringsledning Ådnevik til Rotevatn(Drikkevannskilde for industrien på Mongstad).

7700 meter Ø200mm PE ledning. Sveiset, belastet og senket.

Byggetrinn 2:
Overføringsledning Storavatn til Lindås. Ledningene ble levert i 400 meters lengder som slep. De fleste av rørene ble trukket gjennom skog og mark fram til valgt trase midt inne på Lindås-halvøya.

12 500 meter Ø370mm PE.

Byggetrinn 3:
Overføringsledning Lindås til Mongstad. Ledningene ble levert i 400 meters lengder som slep.

4320 meter Ø370mm PE.

 

Avd. ing. John Bauge i Lindås kommune:

‘’Samarbeidet med Lundsett & Walle Dykkerservice AS har fra starten av byggetrinn 1 til ferdigstillelse av byggetrinn 3 fungert ypperlig og vi har bare gode erfaringer.’’

Øreslandsdybingen - Kjøpmannsvik

Anleggstype: Vann- og avløpsanlegg  / veg- og grunnarbeider
Tiltakshaver: Lillesand kommune v/Roger Edvardsen tlf. 909 82 099
Ansvarlig prosjekterende: Sørlandskonsult as, Kristiansand  v/Arne Mikalsen tlf. 412 93 609
Ansvarlig utførende: Lundsett & Walle Dykkerservice AS v/Hans Lundsett
Kommune: Lillesand
Funksjoner/tiltaksklasse: Ansvarlig utførende/kontrollerende for anlegg. Konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3.
Saksnr.: 023/05
Sted: Anleggsområdet ligger i Blindleia mellom Kjøpmannsvik og Øreslandsdybingen i Lillesand kommune.

Prosjektet omfatter levering og legging av pumpeledning fra Øreslandsdybingen til Kjøpmannsvik, samt ny vannledning fra Rørvik til Øreslandsdybingen.  Videre inngår grunnarbeider og montering av en prefabrikert pumpestasjon for spillvann.

Anbudet omfatter i masser oppgraving av ca. 300m grøfter på land og ca. 150m undervannsgrøfter med levering og legging av totalt ca. 3.400m hovedledninger, derav 3.100m sjøledninger, med dimensjon 200, 110, 90, 63 og 50mm

Undervannsgrøfter: Ledningen er ved ilandføring gravd ned til ca. kote -2m og overdekket med 0,5m. i strandsonen er det økt overdekning til ca. 1m.

Grøfter på land omfatter alle arbeider med graving, sprenging og tilbakefylling av masser i grøft på land fra vannkant til kummer/pumpestasjon. Arbeidene utføres i henhold til ”Graving og avstivning av grøfter” og i tråd med gjeldende VA-norm i kommunen.

Kloakkpumpeledning Øystese

REFERANSEPROSJEKTER

Anleggstype: Vann- og avløpsanlegg  / veg- og grunnarbeider.
Tiltakshaver: Kvam Herad v/Hogne Høysæter, tlf. 95 08 56 56
Ansvarlig prosjekterende: Interconsult, Bergen  v/Mari Hammarstrøm, tlf. 53 01 86 31
Ansvarlig utførende: Lundsett & Walle Dykkerservice AS v/Hans Lundsett
Kommune: Kvam
Ansvarsrett: Ref. 2003000427-9/511/A042/0175/ROAN, 07.05.03
Ferdigattest: Ref. 01/1999-40/N-545.4/HHOE, 03.07.2003
Navn på tiltak: “Kloakkpumpeledning Øystese”

Levere, sveise og legge sjøledninger (inkl. belastningslodd)
Ø 280mm PE80 PN10 – kloakkpumpeledning, ca. 635 meter
Ø 400mm PE80 PN6 – overføringsledning, ca. 55 meter
Etablering av min. 80 meter VA-ledningsgrøfter på land og i strandsonen (under NVS)
Diverse rørleggerarbeid i grøfter og utvendige tilknytninger til pumpesynk.
Levere og montere 1 stk avløpskum, kombinert steinfang-/ overløpskum.
Diverse terrengarbeider rundt pumpestasjonen.

Arbeidsomfang og utførelse grunnarbeid:
Frigraving og sikring (mot utgliding/forskyving) av eksisterende pumpestasjon (synk/overbygg).
Videre utgraving av større byggegrop, der også tilrettelegging for kum og tilknyttede grøfter inngår.
Etablering av min. 22m VA ledning på land.
Etablering av totalt ca. 56 m VA-ledning i grøft i sjø, ned til ca. -3m dybde.
Demontering og gjenoppsetting av natursteinsmur, ca. 1,5 m høy.
Intern masseflytting, bortkjøring av overskuddsmasser.

REC Solar Norway AS

v/Even Vik, tlf. 924 52 624

Spyling av tett utløpsledning Herøya

340 meter Ø630mm på dybde 30 meter.

Utført i mai 2018

Skien Kommune

v. VA-sjef Finn Jensen, tlf. 91660710

Diverse arbeider på sjøledninger fra Ø50mm og opp til Ø900mm.

I 2018 hadde vi 19 forskjellige oppdrag.

I 2017 hadde vi 9 forskjellige oppdrag.

I 2016 hadde vi 14 forskjellige oppdrag.

Steinsvika Vannverk

Skien kommune v/Rune Sigurd Sundvall,  tlf. 91 66 07 14

Forlengelse av eksisterende inntaksledning for Steinsvika Vannverk

Forlenget med 130m Ø900mm ledning fra 50 til 75m dybde mens inntaksledningen var i drift.

Gjerstadvannet

Gjerstad kommune v/Jonas Gruer,  tlf. 97 70 53 87

Ledningsanlegg Gjerstadvannet

Legging av 5900 meter 90mm PE100 SDR17 pumpeledning, synkerør

1230 meter 90mm PE100 SDR17 pumpeledning

Montering av pumpestasjon Ø2000mmx14meter fordrøyningsmagasin

100 meter Ø200mm PVC, selvfallsledning.

1500 meter grøfter på land for pumpe- og selvfallsledninger.

NCC Snøsmelteanlegg

NCC Construction AS v/Hans Lennart Kevin, tlf. 95 70 36 25  – Hans.Kevin@ncc.no

Prosjekt snøsmelteanlegg, Akershuskaia Oslo

Levere og montere inntaksledning – 108 meter 1200mm PE100 SDR21 rør + trakt

Samt samlestokk 1200mm/ 6x450mm PE100 SDR21

Bø - Bostrak

Tveito Maskin AS, v/Bjørn Vidar Nesheim, tlf. 35 94 69 02

Ledningsanlegg Bø – Bostrak, Drangedal kommune

Underentreprenør for Tveito maskin.

Sveiset, belastet og lagt sjøledninger, gravd og spylt sjøgrøfter.

Sjøledninger: Ø160 og Ø90, 8387 meter.

Sveising av landledninger Ø160 og Ø90, 5100 meter.

Vindal - Loft

Sandefjord kommune v/Åge Haraldsen, tlf. 41676355

Overføringsledning Vindal – Lofterød

Reparasjon og omlegging av eksisterende pumpeledning.

Utført i korte tidsintervall for å opprettholde fergetrafikken.

Auglandsbukta

Kristiansand kommune v/Petter Jørgensen

Overvannsledning Auglandsbukta, Vågsbygd.

2×600 meter Ø450mm SDR17 Bruk av 250 meter siltgardin p.g.a. forurensede bunnmasser.

Utførelse høst 2009 /vår 2010 og høst 2011

VA-Sørbygda

Byggherre. Fyresdal kommune v/Arild Metveit, tlf. 35 06 71 00

Levering og legging av ca. 1600m Ø180mm sjøledning.

Gassledning, fra Kulltangen til Knardalstrand

Skagerak Naturgass AS v/Svein Morten Hanssen, tlf. 95 79 52 54

Kryssing av Porsgrunnselva med gassledning, fra Kulltangen til Knardalstrand.

270 meter Ø250mm gassledning.

Voje vannverk

Byggherre: Drangedal kommune v/Lars Naas tlf. 35 99 70 20

Opparbeidelse av ca. 400m ledningsanlegg på land

Opparbeidelse av ca. 4150m ledningsanlegg i vann.

hvorav 500m grøft under vann.

Dimensjon: Ø 90mm PE100 SDR11

Flekkerøya

Tilknytning av Flekkerøya – sjøledninger.

Byggherre: Kristiansand kommune v/ Magne Aadnevik tlf. 38 07 55 30

Levering og legging av ca. 5680 m hovedledninger, derav 5540 m sjøledninger.

Dimensjon: Ø140mm, Ø160mm  og Ø180 mm PE SDR 11

Oppgraving av ca. 140 m grøfter på land og ca. 280m undervannsgrøfter.

Asfaltert vei 330 m2

Kabelarbeider Sperillen

Byggherre: Ringeriks-Kraft

Prosjektleder Helge Grønvold, tlf. 90 11 76 32

Legging av 11500m med høyspentkabel med etablering av

12 tilhørende landtak.